حرکات ورزشی

تعداد

روش صحیح

گرم کردن 10min دوچرخه
پروانه 3x15
اسکات با دیوار 4x10s
جلو پا ماشین3x10
پرس پا وسط صفحه موازی 3x12
کیک بک ایستاده 3x15
پشت پا ماشین 3x10
کوهنوردی (مبتدی )2x10
استپ2x20
پلانک3x20s
اسکیپ درجا2x2s
الپتیکال10min