نمایشگاه مرکزی
آدرس :استادیوم آزادی فدراسیون اسکیت فروشگاه اسفلای
تلفن :09123222293

نمایندگی پارک ساعی (آقای امیر جاهد)

آدرس :پارک ساعی پیست اسکیت ساعی
تلفن :09121226402