نمایندگی بهشر :

آقای محمد مهدوی نیا
تلفن:09118589232

نمایندگی نوشهر :

خانم فاطمه عبداللهی
تلفن:09113951420
        09030861211

نمایندگی تنکابن  :

خانم هانیه باقری
آدرس:کریم آباد پیست اسکیت سی اس تی
تلفن:09117333149