۱۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان

بوت اسکیت سرعت اسفلای مدل GREٍٍEN LIGHT


فول کربن 

مناسب پا های استاندارد 

165/1995mounting 

سایز بندی 34-44