کشف استعداد!

کشف استعداد پیرو سوالاتی که در خصوص استعداد وجود دارد باید در نظر داشت که کشف استعداد با شکوفا شدنِ آن دو مقوله ی کاملا متفاوت می باشد چرا که کشف استعداد به مراتب راحت تر از شکوفا شدنِ آن است. اما به راستی چطور باید به شکوفاییِ استعداد پرداخت و دیگر اینکه چطور میتوان بین سطح توقعِ شخص از خود و میزان تلاش لازم برای شکوفاییِ استعداد توازن برقرار کرد. سوال دیگر این است که بُعد مکان و زمان تا چه اندازه در کشف و شکوفاییِ استعداد تاثیرگذار است. یعنی به عنوان مثال آیا زندگی در کشورهای خاص نقش مهمی...

ادامه مطلب