ثبت نام در کلاس های اسکیت اسفلای

روز های برگزاری دوشنبه /چهارشنبه 

ساعت شروع کلاس 21

مدت هر جلسه 90 دقیقه

کلاس ها ماهیانه 8 جلسه ای 

برای ثبت نام کودکان زیر 5 سال به پشتیبانی پیام دهید 

محل تمرین واقع در سالن 1200متر مربع با  سقف بسیار بلند 

آدرس محدوده باکری( نزدیک هایپر استار )

آدرس دقیق بعد از ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد. 

برای مشاوره و ثبت نام شماره خود را برای ما ارسال کنید